روژیاسفید

برای اطلاعات بیشترباشماره زیر تماس بگیرید. 09134522990

توضیحات

*این کاشی برای کف ساختمان استفاده میشود*

60*60

*خاک سفید*