استون استخوانی

برای اطلاعات بیشترباشماره زیرتماس بگیرید 09134522990

توضیحات

این کاشی برای بدنه ساختمان ونما استفاده میشود

100*40

خاک قرمز